Reklama na lokalu
1. Da li se i koliko plaća postavljanje natpisa lokala iako je firmarina uredno plaćena?
Firmu i naziv lokala ne treba mešati, jer su to potpuno različite stvari. Firma sadrži poslovno ime, dakle podatke o preduzeću, adresu, ime vlasnika, odnosno podatke koji se nalaze na pečatu. Obično se ti podaci stavljaju na vrata. Sve preko toga je reklama. U opštini se daje odobrenje za reklame do dva kvadrata, a ako postoji potreba za većom reklamom, odobrenje se dobija od Gradskog sekretarijata za saobraćaj. Plaćanje reklame je obavezno, a cena je ista bez obzira na to da li je reklama manja od dva kvadrata.
2. Koliko se plaća postavljanje reklame na godišnjem nivou?
Opština izdaje odobrenje za postavljanje reklame na osnovu priložene dokumentacije, od čega je najvažnija takozvana projektna dokumentacija. Plaćanje se obavlja u Upravi za prihode grada Beograda. Cena zavisi od zone na kojoj se objekat nalazi.
3. Da li se cena razlikuje u zavisnosti od tipa reklame (neonska svetla) ili sadržaja (ime nekog brenda)? Da li je za izdavanje dozvole za postavljanje reklame potrebno priložiti projekat za reklamu?
Sadržaj reklame nije bitan, tako da reklama može da svetli, trepće, u jednoj ili više boja… Posebnih naknada za to nema. Na reklami može da stoji ime lokala ili ime brenda, ukoliko se nekome na dva kvadrata isplati da reklamira nekog drugog. Projekat obavezno mora da se donese i na osnovu njega opština izdaje dozvolu i odobrenje za postavljanje reklame.
4. Gde mogu da dobijem dozvolu za postavljanje reklame i koja su mi dokumenta potrebna?
Dozvola se dobija u opštini na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, u odeljenju za komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine i koordinaciju investicionih projekata, odsek za upravno-pravne poslove.
Potrebna dokumentacija:
  • zahtev za izdavanje odobrenja za postavljanje   sredstva za oglašavanje – reklame. Obrazac se   može preuzeti na šalteru opštine ili skinuti u PDF   formatu s internet stranice opštine.
  • ostala dokumentacija navedena u obrascu zahteva
  • dokaz o uplaćenoj opštinskoj administrativnoj   taksi.
Projektna dokumentacija je manje-više na svim opštinama ista, a sastoji se od: izvoda iz APR-a, poslovnog računa (ugovor sa bankom o otvaranju računa), dokumentacije koja legitimiše vlasnika/korisnika, odnosno saglasnosti vlasnika/korisnika objekta na koji se postavlja sredstvo za oglašavanje.
Projekat sredstava za oglašavanje dostavlja se u tri primerka, izrađuje ga ovlašćena projektna organizacija i treba da bude propisano kompletiran i zapečaćen sa potvrdom i izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli.
Projekat sadrži tehnički opis, tehničke crteže, statički proračun i dokaz nosivosti i stabilnosti odgovarajućeg konstruktivnog rešenja nosača sredstava za oglašavanje sa detaljima montaže nosača sredstva na objekat i montaže sredstava za oglašavanje na nosač i projekat elektroinstalacija za osvetljena ili prosvetljena sredstva za oglašavanje, sa opisom načina promene reklamnog sadržaja i zamene rasvetnih tela; elektroenergetsku saglasnost na projekat, ako se zahtev podnosi za osvetljeno ili prosvetljeno sredstvo za oglašavanje.
Saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika u slučajevima kada se sredstvo, odnosno objekat postavlja u zoni zaštite ili na zaštićeni objekat.
Druge saglasnosti u zavisnosti od tipa i mesta postavljanja (organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, za vazdušni saobraćaj i dr.).
Ukoliko se zahteva izdavanje odobrenja za postavljanje vitrine, pored navedenog neophodno je priložiti i skicu fasade objekta na koju se postavlja vitrina, odnosno skicu sa ucrtanim izgledom vitrine na fasadu objekta. Procedura za izdavanje dozvole može da traje od dva do šest meseci, a ponekada i duže. Inspekcija toleriše da je reklama postavljena iako se zahtev za dobijanje dozvole nalazi u proceduri.
prodaja, iyrada, svetlecih, reklama, reklame, iyrada, projekata, cena, cene
projekat, projekti za svetlece reklame